คลินิกนวัตกรรม สำนักวิทยบริการ

คลินิกนวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักวิทยบริการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน สู่การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน

กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

23 ธันวาคม 2022