คลินิกนวัตกรรม สำนักวิทยบริการ

คลินิกนวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักวิทยบริการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน สู่การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน

กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

23 ธันวาคม 2022

เทคนิคการสอนออนไลน์ในยุค COVID-19

เป็นการพูดคุย บอกเล่าประสบการณ์และแนะนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค COVID-19 อย่างไรให้ง่าย สะดวก และมีความสุขทั้งผู้สอนและผู้เรียน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนลไน์ เช่น Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams และ LMS2

กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

4 กุมภาพันธ์ 2021

คลินิกวิจัย สำนักวิทยบริการ

คลินิกวิจัย สำนักวิทยบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย การเขียนบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักวิทยบริการให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน สู่การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน

กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

3 กุมภาพันธ์ 2021