ข้อมูลสมาชิก

ถกลรัตน์ ทองได้หนู

tagonrat.t@psu.ac.th

ประเภทสมาชิก หนังสือมีชีวิต
บุคลากร บุคลากรสายสนับสนุน คณะ/หน่วยงาน ฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดีั สำนักวิทยบริการ
ประวัติโดยย่อ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
การศึกษา
ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์
ผลงาน
0
Facebook https://www.facebook.com/ttakonrat