ข้อมูลสมาชิก

กมลทิพย์ หลงหา

kamonthip.i@psu.ac.th

ประเภทสมาชิก หนังสือมีชีวิต
บุคลากร บุคลากรสายสนับสนุน คณะ/หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
ประวัติโดยย่อ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผลงาน

Facebook https://www.facebook.com/kamonthip.longha.9