ข้อมูลสมาชิก

อนุสรณ์ บัวสุวรรณ

anusorn.b@psu.ac.th

ประเภทสมาชิก หนังสือมีชีวิต
บุคลากร บุคลากรสายสนับสนุน คณะ/หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
ประวัติโดยย่อ
พนักงานโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Smart Farmer และช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากประสบการณ์
การศึกษา
ป.กศ. สง (2 ปี)
ผลงาน
  • ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2560

Facebook