ข้อมูลสมาชิก

ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย

pratomrut.r@psu.ac.th

ประเภทสมาชิก หนังสือมีชีวิต
บุคลากร บุคลากรสายสนับสนุน คณะ/หน่วยงาน สำนักวิทยบริการ
ประวัติโดยย่อ
บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงาน

Facebook