ข้อมูลสมาชิก

กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

kittiphong.s@psu.ac.th

ประเภทสมาชิก หนังสือมีชีวิต
บุคลากร อาจารย์ คณะ/หน่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติโดยย่อ
ดร. กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน (Dr.Kittiphong Sengloiluean)

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

สมรรถนะอาจารย์ (PSU-TPSF) ระดับ วิชชาจารย์ (Professional Teacher)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

  2. เทคโนโลยีเว็บสื่อความหมาย (Semantic Web Technology)

  3. เทคโนโลยีออนโทโลยี (Ontology Technology)

  4. เทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเปิด (Linked Open Data Technology)

  5. ระบบจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Database Management System)

  6. การพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)


การศึกษา

  1. ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  2. ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  3. ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ผลงาน
K. Sengloiluean, and R. Khuntong, " Ontology-Based Semantic Integration of Heterogeneous Data Sources Using Ontology Mapping Approach," Journal of Theoretical and Applied Information Technology, vol. 98, no. 22, 2020.Sengloiluean, K., Arch-int, N., Arch-int, S., & Thongkrau, T. (2017). A semantic approach for question answering using DBpedia and WordNet. In 2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) (pp. 1–6). doi: 10.1109/JCSSE.2017.8025918.
Facebook https://www.facebook.com/kittiphongpsu||Facebook